Arhive kategorije: Dokumenti

Etički kodeksi

  Na osnovnu člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK  i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola, Pedagoško vijeće Javne ustanove Osnovne škole „Čelić“ Čelić je usvojilo Etički kodeks ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja i posjetilaca Osnovne škole „Čelić“. Kodeksom su utvrđeni obavezujući moralni principi ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja… Nastavi čitati »

Integralni ispitni katalog za polaganje eksterne mature za osnovne škole

Ovo je prvi puta da obrazovne vlasti na području Tuzlanskog kantona objavljuju integralni ispitni katalog na osnovu kojeg će učenici osnovne škole na kraju devetog razreda polagati eksternu maturu. Obraćamo se svim sudionicima obrazovanja u osnovnim školama, interesnim grupama, vladinim i nevladinim organizacija, da uzmu učešća u razmatranju ovog kataloga, i da nam, iz perspektive… Nastavi čitati »

Školski Protokol o nenasilju

Polazeći od činjenice da je prevencija, sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, a prihvatajući obaveze iz člana 19. Konvencije o pravima djeteta koji glasi “Države ugovornice će preduzeti sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere da bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja,… Nastavi čitati »