Plan Integriteta JUOŠ “Čelić”

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije. Članom 8. stav (1) Smjernica propisano je da rukovodilac javne institucije imenuje i razrješava članove radne grupe zadužene za izradu i provoeđenje Plana integriteta, te članom 8. stav (2) Smjernica propisano je da se odluka o imenovanju radne grupe dostavlja nadležnim koordinacijskim tijelima za sprečavanje korupcije, a u skladu sa članom 23. Zakona o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju brobe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/09 i 58/13).
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je na vlastitoj internet stranici (www.apik.ba) objavila slijedeća dokumenta : Metodologija izrade Plana integriteta, Smjernice za izradu Plana inetegriteta, Model Plana integriteta i Upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije.
Plan integriteta izrađuje radna grupa u skladu sa naprijed navedenim dokumentima i uz savjetodavnu pomoć Agencije za prevenciju korupcije i korodinaciju borbe protiv korupcije. Svi zaposleni su dužni da pomažu i aktivno učestvuju u izradi Plana integriteta sa članovima radne grupe.
Cilj usvajanja Plana integriteta Javne ustanove Osnovna škola „Čelić“ Čelić, kao rezultat postupka samokontrole Škole, je održavanje i poboljšanje integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojom se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

Cjelokupan dokument možete preuzeti ovdje.