Obavještenje za javnost

Na sjednici Nastavničkog vijeća Javne ustanove Osnovna škola “Čelić” Čelić održane dana 23.11.2022. godine donesena je sljedeća: odluka:

I Javna ustanova Osnovna škola “Čelić” Čelić pokrenula je proceduru kod zemljišno knjižnog ureda nadležnog suda u cilju zaštite školske imovine.

II Zakonom o stvarnim pravima je propisana obaveza prelaska iz prava upravljanja ili korištenja ili raspolaganja u stvarno pravo vlasništva.

III U praksi to znači da ćemo se u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjem boriti se da sva školska imovina na koju imamo pravo raspolaganja pređe u pravo stvarnog vlasništva.

IV Ovom odlukom želimo upoznati širu javnost o poduzetim aktivnostima.

Odluka